Algemene Voorwaarden 

Toepasselijkheid

 • Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en Yummygums BV (“Yummygums”) tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

 • Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Yummygums uitdrukkelijk zijn aanvaard.

 • De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Yummygums.

Totstandkoming overeenkomst

 • Tussen Yummygums en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van Yummygums accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Yummygums beschikbaar gemaakte formulier.

Prijs

 • Yummygums behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Yummygums Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
 • Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door Yummygums wordt vermeld bij uitgifte.
 • Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 • Yummygums vrienden – kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 • Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de Yummygums merknaam en alle mogelijk combinaties van misspells te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de vrienden – kortingscode te verspreiden.
 • Doel van uitgifte: De vrienden – kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te verwerven (via persoonlijke social media kanalen, email, mond tot mond) Het aanbieden van de vrienden – kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de vrienden -kortingscodes wordt ontzegd.
 • Yummygums behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen. Yummygums behoudt zich het recht om ten alle tijden uitgegeven kortingscodes te annuleren en opgebouwde tegoeden met terugwerkende kracht te verrekenen.

Betaling

 • Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door Yummygums aangeboden betalingsmogelijkheden.

 • Bij het gebruik van een betalingslink die door Yummygums voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller Yummygums toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

 • Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

 • Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.

 • Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Yummygums gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.

 • De producten blijven in eigendom van Yummygums totdat Besteller de producten heeft betaald.

 • Facturen en betalingsherinneringen worden door Yummygums uitsluitend elektronisch verstuurd.

Levering, levertijd en uitvoering

 • Levering geschiedt op kosten van Yummygums op het bij de bestelling opgegeven adres.
 • De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

 • Yummygums biedt geen mogelijkheid tot afhalen.

 • Besteller is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal Yummygums de bestelling binnen 3 dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.

Abonnementhouders

 • Levering van abonnementhouders vindt maandelijks plaats op datum van eerste bestelling.
 • Maandelijkse automatische incasso vindt direct bij levering plaats. 
 • Abonnementhouders kunnen kosteloos het abonnement pauzeren 1 dagen voor leveringsdatum.
 • Het abonnement kan ten alle tijden gratis worden beëindigd 
 • Beëindiging contract: De Besteller kan de overeenkomst te allen tijde tijdelijk onderbreken, de door Yummygums aangeboden abonnementsvormen wijzigen of opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging. Voor het opzeggen hanteert Yummygums 1 dagen voor de eerstvolgende levering als deadline.

Herroeping/Retournering

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Yummygums, Archangelkade 6C, service@yummygums.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website yummygums.com. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroepingverzoek sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Terugbetaling
als gevolg van herroeping zal binnen 4 (kalender-)dagen na de herroepingsverklaring plaats te vinden na ontvangst van retour.

 • Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
 • Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Yummygums retourneren conform de door Yummygums gegeven instructies.
 • Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Yummygums BV, Penningweg 23, 4879 AE, Etten-Leur.
 • Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal Yummygums de betaling binnen 14 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan Besteller terugbetalen.

Gegevensbescherming

 • De door Besteller aan Yummygums verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Garantie en aansprakelijkheid

 • Yummygums garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Yummygums verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 • Yummygums garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.
 • Yummygums worden gefabriceerd in Duitsland.
 • Alle aansprakelijkbheid de productie van Yummygums is verlegd naar de producent in Duitsland.


Wijzigingen

 • Yummygums behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen.


   Ontbinding

   • Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Yummygums de keuze om: a.) de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door Yummygums gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b.) de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Yummygums behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

   Geschillen en toepasselijk recht

   • Op alle verbintenissen tussen Yummygums en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.
   • De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Yummygums en de Besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.


   Laatste update: Amsterdam, december 2019